РІШЕННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ УСТАНОВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

UA - Бюджет  забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Програму розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

До складу конфігурації UA - Бюджет Комплексний облік для бюджетних установ редакції 1.1 включено новий план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що вступив в дію з 1 січня 2017 року згідно Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» № 1203 від 31.12.2013 р.


ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РЕДАКЦІЇЇ 1.1

 Фінансовий облік

 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.

 • Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені. 

 • Ув’язка «Кошторис – Договір - Зобов’язання - Фінансове зобов’язання - Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах. 

 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів. 

 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ. 

 • Довільна кількість джерел фінансування.

 Облік договорів

 • система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.

 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам. 

 • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів. 

 • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

 Облік грошових коштів, зобов’язань

 • реєстрація взяття зобов’язань.

 • реєстрація взяття фінансових зобов’язань. 

 • Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста¬чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д.. 

 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.

 • Валютний облік.

 • Розрахунки з підзвітними особами.

 • Облік фінансування, та отриманих асигнувань.

 • Бухгалтерській облік операцій.

 Облік матеріальних цінностей

 • облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло¬ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси», затверджені наказом Міністерства фінансів України № 1202 від 12.102010 р.

 • облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ. 

 • облік по партіях. 

 • налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку.

 • розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.

 • проведення інвентаризації.

 • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей. 

Облік послуг

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).

 • Автоматична виписка документів. 

 • Надходження послуг від постачальників.

 Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

 • Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості.

 • дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

      

Заробітна плата та кадри

 • розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.

 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.

 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.

 • розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.

 • розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.

 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.

 • для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких крім широкого переліку напередвизначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.

 • облік кадрів та аналіз кадрового складу.

 • автоматизація кадрового діловодства.

 • формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ, органи статистики.

Звітність

 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).

 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.

 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто, тощо).

 • Картки аналітичного обліку.

 • Меморіальні ордери.

 • Спеціалізовані звіти.

 • Фінансова та казначейська звітність.

Сервісні можливості

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об'єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).

 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.

 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.

 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Стипендія

 • Дозволяє виконувати нарахування сум стипендії та інших довільних нарахувань та утримань студентам.

 • Розрахунок регламентованих законодавством податків з нарахованих сум (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).

 • Відображення сум нарахувань та податків у звітності.

 Соціально-економічний ефект

  Програмні рішення UA - Бюджет обрані, апробовані та успішно застосовуються органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і підвідомчими установами. Рішення призначені для автоматизації ведення обліку у всіх установах бюджетного сектора: державні управління та інспекції, фонди, місцеві ради всіх рівнів; силові відомства МВС, СБУ, виконання покарань, Міноборони, МНС; наукові інститути, середні школи, профтехучилища, коледжі, ліцеї, університети, академії, лікарні, поліклініки тощо.

  Використання типових тиражованих рішень в мережі підвідомчих установ дозволяє істотно заощадити бюджетні кошти і організувати виконання бюджету, ведення бюджетного обліку і складання звітності на єдиних методологічних принципах в усіх підвідомчих установах.

  Прикладні рішення на платформі UA - Бюджет для бюджетних установ різних рівнів дозволяють забезпечити досягнення позитивного результату за цілим рядом напрямків:

   • своєчасне врахування змін в нормативних актах, які регулюють діяльність органів державного управління.

   • підвищення оперативності і якості планування, виконання бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку та звітності.

   • посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів через їх нецільове витрачання.

   • підвищення управління бюджетним процесом, загалом за рахунок наявності у будь-який момент часу оперативної і достовірної інформації про фінансово-економічний стан території.

   • підвищення якості ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.

   • зниження загальних витрат, що виникають у зв'язку з недоступністю інформаційних ресурсів.

   • підвищення якості надання державних послуг населенню.

   • підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів.
  UA - БЮДЖЕТ . Комунальне підприємство

  РІШЕННЯ  призначено для автоматизації бухгалтерського обліку комунальних унітарних підприємств: комунального некомерційного підприємства або комунального комерційного підприємства , що здійснюють будь-які види комерційної і некомерційної діяльності: надання послуг, виробництво, тощо, у відповідності до чинного законодавства України та забезпечує складання обов'язкової звітності.

  Програмний продукт дозволяє ведення обліку неприбуткової і комерційної діяльності в єдиній інформаційній базі та забезпечує вирішення повсякденних завдань, що постають перед бухгалтерською службою комунального унітарного підприємства.

  UA - БЮДЖЕТ . Комунальне підприємство містить план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідає вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. У разі необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

  ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ. РЕДАКЦІЇ 1.0

  ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

  • Облік затверджених кошторисних показників за загальним і спеціальним фондами.

  • Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

  • Ув’язка «Кошторис – Договір - Зобов’язання - Фінансове зобов’язання - Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.

  • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.

  • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.

  • Довільна кількість джерел фінансування.

   

  ОБЛІК ДОГОВОРІВ

  • Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.

  • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.

  • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.

  • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

   

  Облік грошових коштів, зобов’язань

  • Реєстрація взяття зобов’язань.

  • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.

  • Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів поста¬чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.

  • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами.

  • Валютний облік.

  • Розрахунки з підзвітними особами.

  • Облік фінансування та отриманих асигнувань.

  • Завантаження банківських виписок з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

   

  Облік матеріальних цінностей

  Облік матеріальних цінностей розділений за наступними напрямками:

  • Облік необоротних активів.

  • Облік запасів.


  Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам по їх застосуванню:

  • Облік у розрізі джерел фінансування.

  • Облік по партіях.

  • Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку окремо.

  • Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.

  • Нарахування зносу.

  • Проведення інвентаризації.

  • Гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

  • Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.

  • Ведеться кількісно-сумовий облік.

   

  Облік послуг

  • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).

  • Надходження послуг від постачальників.

  • Формування цін покупців (за видами цін та об’єктами ціноутворення), з автоматичним заповненням ціни в документах реалізації, облік індивідуальних цін.

   

  Облік ПДВ

  • Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.

  • Автоматичний розрахунок сум ПДВ господарських операцій. Ручне коригування методів обліку та сум ПДВ в залежності від господарської операції.

  • Контроль правильності формування вихідних податкових накладних.

  • Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.

   

  Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

  Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

  • Джерела фінансування;

  • КЕКВ;

  • Контрагент;

  • Договір;

  • Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

   

  Заробітна плата та кадри

  • Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.

  • Розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.

  • Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.

  • Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких, крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.

  • Облік депонованої заробітної плати.

  • Нарахування за середнім заробітком (відпустки, лікарняні тощо).

  • Розрахунки з ФСС.

  • Облік кадрів та аналіз кадрового складу.

  • Автоматизація кадрового діловодства.

  • Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ.

  • Формування довільної звітності з аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків тощо.

  • Відображення даних розрахунку заробітної плати у бухгалтерському обліку.

   

  Звітність

  • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).

  • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.

  • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).

  • Журнал ордери.

  • Спеціалізовані звіти.

  • Фінансова та бюджетна звітність.

  • Формування госпрозрахункової фінансової звітності за П(С)БО №1.